Muốn thay đổi lại tên truy cập & email đã đăng ký?

Mỗi tên truy cập thành viên đăng kí đều gắn liền với một địa chỉ email. Vì vậy, không thể thay đổi tên truy cập hoặc địa chỉ email được.