Mở bán dự án Thăng Long Number One1

10.000.000.000
ID tin: 2152919Gửi lúc: 12:04, 30/10Hà Nội
Đã xem: 57 Bình luận: 0
Lưu tin
Bình Phú-Thạch Thất-Hà Nội

Mở bán dự án Thăng Long Number One1 Ảnh số 32323075


BẢNG GIÁ THĂNG LONG NUMBER ONE GÓI HOÀN THIỆN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ + 1 VỊ TRI ĐÊ XE

                                                                           (Ưu đãi dành cho CBNV)

                        STT Tên Căn hộ  Tang  Căn số Diện tích căn hộ theo tim tường Hướng cửa Hướng Ban công  Giá bán niêm yết (bao gồm VAT, chưa phí bảo trì)   Giá bán niêm yết (chưa VAT, Phí bảo trì)   Giá bán  CK 6% (chưa gồm VAT , phí bảo trì)   Tổng giá trị hợp đồng bao gồm VAT chưa phí bảo trì (giá niêm yết)  Tổng giá trị hợp đồng bao gồm VAT, chưa phí bảo trì (giá CK 6%) 1 A0401         4   1 143,54  ĐN   TB-TN             41.180.104            37.436.458             35.190.271               5.887.930.108               5.533.270.582 2 A0402         4   2 87,34  ĐN   TB             39.448.142            35.861.948             33.710.231               3.431.368.195               3.224.644.149 3 A0403         4   3 116,94  ĐN   TB             39.131.824            35.574.386             33.439.923               4.557.287.243               4.282.722.711 4 A0404         4   4 111,9  ĐN   TB             39.131.824            35.574.386             33.439.923               4.360.872.605               4.098.141.537 5 A0405         4   5 116,94  ĐN   TB             39.131.824            35.574.386             33.439.923               4.557.287.243               4.282.722.711 6 A0406         4   6 87,34  ĐN   TB             39.448.142            35.861.948             33.710.231               3.431.368.195               3.224.644.149 7 A0407         4   7 143,54  ĐN   TB-ĐB             40.483.672            36.803.338             34.595.138               5.787.964.313               5.439.302.734 8 A0408         4   8 161,86  TB   ĐN-ĐB             40.262.091            36.601.901             34.405.787               6.490.816.702               6.099.807.376 9 A0409         4   9 116,94  TB   ĐN             38.599.962            35.090.874             32.985.422               4.495.091.238               4.224.258.467 10 A0410         4   10 111,9  TB   ĐN             38.599.962            35.090.874             32.985.422               4.301.357.188               4.042.197.045 11 A0411         4   11 116,94  TB   ĐN             38.599.962            35.090.874             32.985.422               4.495.091.238               4.224.258.467 12 A0412         4   12 161,86  TB   ĐN-TN             40.957.122            37.233.747             34.999.722               6.603.314.378               6.205.555.191 13 A0501         5   1 143,54  ĐN   TB-TN             41.794.028            37.994.571             35.714.897               5.976.052.831               5.616.105.941 14 A0502         5   2 87,34  ĐN   TB             39.767.624            36.152.385             33.983.242               3.459.271.702               3.250.873.446 15 A0503         5   3 116,94  ĐN   TB             39.448.142            35.861.948             33.710.231               4.594.277.498               4.317.493.551 16 A0504         5   4 111,9  ĐN   TB             39.448.142            35.861.948             33.710.231               4.396.268.617               4.131.413.788 17 A0505         5   5 116,94  ĐN   TB             39.448.142            35.861.948             33.710.231               4.594.277.498               4.317.493.551 18 A0506         5   6 87,34  ĐN   TB             39.767.624            36.152.385             33.983.242               3.459.271.702               3.250.873.446 19 A0507         5   7 143,54  ĐN   TB-ĐB             40.813.509            37.103.190             34.876.999               5.835.309.076               5.483.806.812 20 A0508         5   8 161,86  TB   ĐN-ĐB             40.590.350            36.900.318             34.686.299               6.543.948.632               6.149.751.390 21 A0509         5   9 116,94  TB   ĐN             38.904.803            35.368.003             33.245.922               4.530.739.369               4.257.767.710 22 A0510         5   10 111,9  TB   ĐN             38.904.803            35.368.003             33.245.922               4.335.468.919               4.074.262.073 23 A0511         5   11 116,94  TB   ĐN             38.904.803            35.368.003             33.245.922               4.530.739.369               4.257.767.710 24 A0512         5   12 161,86  TB   ĐN-TN             41.291.693            37.537.903             35.285.629               6.657.468.076               6.256.459.667 25 A0606         6   6 87,34  ĐN   TB-TN             40.087.105            36.442.823             34.256.254               3.487.175.210               3.277.102.743 26 A1001       10   1 143,54  ĐN   TB-TN             42.303.346            38.457.587             36.150.132               6.049.160.229               5.684.826.896 27 A1002       10   2 87,34  ĐN   TB             40.246.846            36.588.042             34.392.759               3.501.126.964               3.290.217.392 28 A1003       10   3 116,94  ĐN   TB             39.922.620            36.293.291             34.115.693               4.649.762.881               4.369.649.811 29 A1004       10   4 111,9  ĐN   TB             39.922.620            36.293.291             34.115.693               4.449.362.634               4.181.322.164 30 A1005       10   5 116,94  ĐN   TB             39.922.620            36.293.291             34.115.693               4.649.762.881               4.369.649.811 31 A1006       10   6 87,34  ĐN   TB             40.246.846            36.588.042             34.392.759               3.501.126.964               3.290.217.392 32 A1007       10   7 143,54  ĐN   TB-ĐB             41.308.264            37.552.967             35.299.789               5.906.326.221               5.550.562.927 33 A1008       10   8 161,86  TB   ĐN-ĐB             41.082.738            37.347.943             35.107.067               6.623.646.527               6.224.667.411 34 A1009       10   9 116,94  TB   ĐN             39.362.065            35.783.695             33.636.673               4.584.211.566               4.308.031.575 35 A1010       10   10 111,9  TB   ĐN             39.362.065            35.783.695             33.636.673               4.386.636.516               4.122.359.614 36 A1011       10   11 116,94  TB   ĐN             39.362.065            35.783.695             33.636.673               4.584.211.566               4.308.031.575 37 A1012       10   12 161,86  TB   ĐN-TN             41.793.550            37.994.136             35.714.488               6.738.698.622               6.332.816.381 38 A1101       11   1 143,54  ĐN   TB-TN             42.303.346            38.457.587             36.150.132               6.049.160.229               5.684.826.896 39 A1102       11   2 87,34  ĐN   TB             40.246.846            36.588.042             34.392.759               3.501.126.964               3.290.217.392 40 A1103       11   3 116,94  ĐN   TB             39.922.620            36.293.291             34.115.693               4.649.762.881               4.369.649.811 41 A1104       11   4 111,9  ĐN   TB             39.922.620            36.293.291             34.115.693               4.449.362.634               4.181.322.164 42 A1105       11   5 116,94  ĐN   TB             39.922.620            36.293.291             34.115.693               4.649.762.881               4.369.649.811 43 A1106       11   6 87,34  ĐN   TB             40.246.846            36.588.042             34.392.759               3.501.126.964               3.290.217.392 44 A1107       11   7 143,54  ĐN   TB-ĐB             41.308.264            37.552.967             35.299.789               5.906.326.221               5.550.562.927 45 A1108       11   8 161,86  TB   ĐN-ĐB             41.082.738            37.347.943             35.107.067               6.623.646.527               6.224.667.411 46 A1109       11   9 116,94  TB   ĐN             39.362.065            35.783.695             33.636.673               4.584.211.566               4.308.031.575 47 A1110       11   10 111,9  TB   ĐN             39.362.065            35.783.695             33.636.673               4.386.636.516               4.122.359.614 48 A1111       11   11 116,94  TB   ĐN             39.362.065            35.783.695             33.636.673               4.584.211.566               4.308.031.575 49 A1112       11   12 161,86  TB   ĐN-TN             41.793.550            37.994.136             35.714.488               6.738.698.622               6.332.816.381 50 A1201       12   1 143,54  ĐN   TB-TN             42.303.346            38.457.587             36.150.132               6.049.160.229               5.684.826.896 51 A1202       12   2 87,34  ĐN   TB-TN             40.246.846            36.588.042             34.392.759               3.501.126.964               3.290.217.392 52 A1203       12   3 116,94  ĐN   TB             39.922.620            36.293.291             34.115.693               4.649.762.881               4.369.649.811 53 A1204       12   4 111,9  ĐN   TB             39.922.620            36.293.291             34.115.693               4.449.362.634               4.181.322.164 54 A1205       12   5 116,94  ĐN   TB             39.922.620            36.293.291             34.115.693               4.649.762.881               4.369.649.811 55 A1206       12   6 87,34  ĐN   TB             40.246.846            36.588.042             34.392.759               3.501.126.964               3.290.217.392 56 A1207       12   7 143,54  ĐN   TB             41.308.264            37.552.967             35.299.789               5.906.326.221               5.550.562.927 57 A1208       12   8 161,86  ĐN   TB-ĐB             41.082.738            37.347.943             35.107.067               6.623.646.527               6.224.667.411 58 A1209       12   9 116,94  TB   ĐN-ĐB             39.362.065            35.783.695             33.636.673               4.584.211.566               4.308.031.575 59 A1210       12   10 111,9  TB   ĐN             39.362.065            35.783.695             33.636.673               4.386.636.516               4.122.359.614 60 A1211       12   11 116,94  TB   ĐN             39.362.065            35.783.695             33.636.673               4.584.211.566               4.308.031.575 61 A1212       12   12 161,86  TB   ĐN             41.793.550            37.994.136             35.714.488               6.738.698.622               6.332.816.381 62 B0601         6   1 173,08  ĐN   TB-TN             41.320.579            37.564.162             35.310.313               7.123.957.656               6.694.851.712 63 B0602         6   2 169,3  ĐN   TB             37.791.475            34.355.886             32.294.533               6.370.895.906               5.987.010.107 64 B0603         6   3 111,9  ĐN   TB             39.764.461            36.149.510             33.980.539               4.431.664.628               4.164.686.039 65 B0604         6   4 116,94  ĐN   TB             37.197.524            33.815.931             31.786.975               4.331.090.195               4.070.097.487 66 B0605         6   5 108,8  ĐB   TB             34.304.985            31.186.350             29.315.169               3.714.901.942               3.490.958.998 67 B0606         6   6 91,14  ĐB   TN             39.764.461            36.149.510             33.980.539               3.609.489.850               3.392.041.873 68 B0607         6   7 130,89  ĐB   TB-TN             41.320.579            37.564.162             35.310.313               5.387.420.948               5.062.913.916 69 B0608         6   8 130,89  TN   TB-ĐB             41.992.925            38.175.386             35.884.863               5.475.424.394               5.145.637.156 70 B0609         6   9 95,62  TN   ĐB             40.248.428            36.589.480             34.394.111               3.833.191.766               3.602.278.487 71 B0610         6   10 108,3  TN   ĐB             40.248.428            36.589.480             34.394.111               4.341.504.583               4.079.970.301 72 B0611         6   11 138,55  TN   ĐB             40.248.428            36.589.480             34.394.111               5.554.159.372               5.219.574.194 73 B0612         6   12 119,39  TB   ĐN-ĐB             41.992.925            38.175.386             35.884.863               4.994.353.414               4.693.541.294 74 B0613         6   13 136,81  TB   ĐN             39.536.040            35.941.854             33.785.343               5.386.944.882               5.062.409.347 75 B0614         6   14 116,94  TB   ĐN             39.536.040            35.941.854             33.785.343&n
Các sản phẩm trong tin đăng
Thông tin shop bán
thangthuyttc 0902199299
Bình Phú-Thạch Thất-Hà Nội
Bấm gọi

Thông tin shop bán
thangthuyttc 0902199299
Bình Phú-Thạch Thất-Hà Nội