Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay

3.050.000.000
ID tin: 2893811Gửi lúc: 11:19, 08/12Hà Nội
Đã xem: 1457 Bình luận: 0
Lưu tin
Ô tô 3-2 - Nhà máy ô tô 3-2 hưng Yên
Ảnh số 1: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 2: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 3: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 4: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 5: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 6: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 7: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 8: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 9: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 10: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 11: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 12: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Màu sắc:
Xuất xứ:
Hộp số:
Năm sản xuất:
Loại xe:
Loại:

XE GIƯỜNG NẰM 3-2 ĐỘNG CƠ HINO

ĐỊA CHỈ HÀ NỘI, HƯNG YÊN, HẢI DƯƠNG

ĐIỆN THOẠI : 0972.248.8150902.889.299


XE GIƯỜNG NẰM 3-2 ĐỘNG CƠ HINO 41 GIƯỜNG + 2 GHẾ

 

Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay Ảnh số 40191381

 

Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay Ảnh số 40191389

 

Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay Ảnh số 40191383

 

Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay Ảnh số 40191387

KIỂU DÁNG HIỆN ĐẠI TRACOMECO

 

Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay Ảnh số 40191371

 

Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay Ảnh số 40191369

 

Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay Ảnh số 40191375

NỘI THẤT SANG TRỌNG TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

 

Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay Ảnh số 40191391

 

Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay Ảnh số 40191369

 

Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay Ảnh số 40191373

 

Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay Ảnh số 40191379

 

Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay Ảnh số 40191377

NHIỀN TIỆN ÍCH KÈM THEO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE GIƯỜNG NẰM HINO 3-2

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG TIỆN

1

Tªn th«ng sè

¤t« satxi

¤t« kh¸ch

1.1

Nh·n hiÖu, Sè lo¹i cña ph­¬ng tiÖn

YBL6123H1

3-2 AUTO K43.2F HN vµ K43.2F HNA

1.2

C«ng thøc b¸nh xe:

4x2R

4x2R

2

Th«ng sè vÒ kÝch th­íc

2.1

KÝch th­íc bao: Dµi x Réng x Cao(mm)

11785x250-

12062503500

2.2

Kho¶ng c¸ch trôc (mm)

6150

6150

2.3

VÖt b¸nh xe tr­íc/sau (mm)

2040/ 1860

2040/ 1860

2.4

VÖt b¸nh xe sau phÝa ngoµi (mm)

2195

2195

2.5

ChiÒu dµi ®Çu xe (mm)

2515

2695

2.6

ChiÒu dµi ®u«i xe (mm)

3120

3215

2.7

Kho¶ng s¸ng gÇm xe (mm)

-

230

2.8

Gãc tho¸t tr­íc/sau (®é)

10/ 9

8/ 9

3

Th«ng sè vÒ khèi l­îng

3.1

Khèi l­îng b¶n th©n (kg)

6500

13200

Ph©n bè trªn trôc tr­­íc (kg)

1900

4900

Ph©n bè trªn trôc sau (kg)

4600

8300

3.2

Sè ng­êi cho phÐp chë kÓ c¶ ng­êi l¸i (ng­êi)

-

43

(41 gi­êng, 02 ghÕ)

3.3

Khèi l­îng toµn bé cho phÐp tham gia giao th«ng (kg)

-

16000

Ph©n bè trªn trôc tr­­íc (kg)

-

6000

Ph©n bè trªn trôc sau (kg)

-

10000

3.4

Khèi l­îng toµn bé lín nhÊt  theo thiÕt kÕ cña nhµ s¶n xuÊt (kg)

18000

16000

Ph©n bè trªn trôc tr­­íc (kg)

6500

6000

Ph©n bè trªn trôc sau (kg)

11500

10000

4

Th«ng sè vÒ tÝnh n¨ng chuyÓn ®éng

4.1

Tèc ®é cùc ®¹i cña xe (km/h)

138

117

4.2

§é dèc lín nhÊt xe v­ît ®­îc (%)

> 30

34,5

4.3

Thêi gian t¨ng tèc cña xe tõ lóc khëi hµnh ®Õn khi ®i hÕt qu·ng ®­êng 200m

-

18,5

4.4

Gãc æn ®Þnh tÜnh ngang cña xe kh«ng t¶i/ ®Çy t¶i(®é)

-

37,7/ 35,83

4.5

TÇn sè dao ®éng cña phÇn ®­îc treo tr­íc/sau (lÇn/phót):

-

81,65/ 79,61

4.6

Qu·ng ®­êng phanh cña xe kh«ng t¶i/ ®Èy t¶i ë tèc ®é 30 km/h (m)

< 10

6,12/ 6,12

4.7

Gia tèc phanh cña xe kh«ng t¶i/ ®Èy t¶i ë tèc ®é 30 km/h (m/s2)

-

6,24/ 6,24

4.9

B¸n kÝnh quay vßng theo vÕt b¸nh xe tr­íc phÝa ngoµi (m)

-

10,5

5

§éng c¬

 

5.1

Tªn nhµ s¶n xuÊt vµ kiÓu lo¹i ®éng c¬

Hino, P11C-UR

5.2

Lo¹i nhiªn liÖu, sè kú, sè xi lanh, c¸ch bè trÝ xi lanh, ph­¬ng thøc lµm m¸t

Diesel, 4 kú, 6 xi lanh, bè trÝ th¼ng hµng, lµm m¸t b»ng n­íc, t¨ng ¸p.

5.3

Dung tÝch xi lanh (cm3)

10520

5.4

TØ sè nÐn

16,5:1

5.5

§­êng kÝnh xi lanh x hµnh tr×nh piston (mm x mm)

122 x 150

5.6

C«ng suÊt lín nhÊt ( kW)/ Tèc ®é quay trôc khuûu (vßng/phót)

275/ 2100

5.7

M« men xo¾n lín nhÊt (Nm) / Tèc ®é quay trôc khuûu (vßng/phót)

1600/ (1100¸ 1300)

5.8

Ph­¬ng thøc cung cÊp nhiªn liÖu:

B¬m cao ¸p

5.9

VÞ trÝ bè trÝ ®éng c¬ trªn khung xe:

phÝa cuèi xe

5.10

Nång ®é khÝ th¶i

§¸p øng tiªuchuÈn khÝ th¶i EUROIII

6

Li hîp:

- Nh·n hiÖu:

- KiÓu lo¹i:

 

- §ång bé víi ®éng c¬

- §Üa ma s¸t kh«, dÉn ®éng thuû lùc, trî lùc khÝ nÐn.

7

Hép sè:

- Nh·n hiÖu:

- KiÒu lo¹i:

 

 

 

 

 

- Momen xo¾n cho phÐp (N.m)

 

- 6DS180T

- KiÓu vµ dÉn ®éng d¹ng c¬ khÝ; tû sè truyÒn

I

7,04

IV

1,56

II

4,1

V

1,00

III

2,48

VI

0,74

R

6,26

 

 

1800

8

Trôc c¸c ®¨ng (trôc truyÒn ®éng):

- Nh·n hiÖu

- §­êng kÝnh ngoµi x chiÒu dÇy(mm)

 

- 122010159

- 107,3

9

CÇu xe

9.1

CÇu tr­íc

 

 

- Nh·n hiÖu:

HDM75T040018017

 

- KiÓu lo¹i:

ThÐp dËp, mÆt c¾t h×nh ch÷ I

 

- Søc chÞu t¶i (kg):

7500

9.2

CÇu sau

 

 

- Nh·n hiÖu:

HDZ13T631608142

 

- KiÓu lo¹i:

MÆt c¾t h×nh hép

 

- Tû sè truyÒn:

3,545

 

- Søc chÞu t¶i (kg):

13000

10

Cì lèp tr­íc/ sau:

12R22.5

10.1

¸p suÊt lèp t­¬ng óng víi t¶i träng lín nhÊt tr­íc/ sau (kPa)

850/ 850

10.2

ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña lèp

152/ 148

10.3.

CÊp tèc ®é cña lèp

M

11

HÖ thèng treo tr­íc/ sau:

Phô thuéc, ®Öm khÝ nÐn, gi¶m chÊn thuû lùc,  thanh c©n b»ng.

12

HÖ thèng phanh:

 

12.1

Phanh chÝnh:

- KiÓu lo¹i:

 

Lo¹i tang trèng, dÉn ®éng khÝ nÐn hai dßng, cã trang bÞ ABS

12.2

Phanh®ç:KiÓu lo¹i:

Lo¹i tang trèng, dÉn ®éng khÝ nÐn + lß xo tÝch n¨ng t¸c dông lªn c¸c b¸nh xe cÇu sau.

13

HÖ thèng l¸i:

- Nh·n hiÖu:

- TØ sè truyÒn:

- KiÓu lo¹i:

 

- YZ-ZJ120C Y/Z

- 23,27

- KiÓu trôc vÝt ªcu bi, cã trî lùc thuû lùc, dÉn ®éng lªn c¸c b¸nh xe cÇu tr­íc.

14

Khung xe:- TiÕt diÖn mÆt c¾t ngang:

- U1875x8

- 6124

- U2475x6 vµ U128x68x4

-U1875x6

15

HÖ thèng ®iÖn : §iÖn ¸p 24V

15.1

¾c quy

2 x 12/200 Ah

15.2

M¸y ph¸t ®iÖn

28V, 120A

15.3

§éng c¬ khëi ®éng

24V, 6 kW

15.4

HÖ thèng chiÕu s¸ng, tÝn hiÖu

Theo b¶n vÏ sè 03

16

Khoang hµnh kh¸ch

Khung x­¬ng liÒn vá

16.1

VËt liÖu chÕ t¹o

ChÕ t¹o b»ng thÐp, gç vµ c¸c vËt liÖu kh¸c.

16.2

KiÓu lo¹i kÝnh ch¾n giã

KÝnh an toµn, hai líp

16.3

KiÓu lo¹i kÝnh cöa sæ

KÝnh an toµn vì vôn

16.4

Cöa hµnh kh¸ch

Sè l­îng 01 c¸i, lo¹i cöa tr­ît, bè trÝ phÝa ®Çu xe bªn ph¶i.

16.5

Sè l­îng lèi tho¸t khÈn cÊp

06 vÞ trÝ, bè trÝ nh­ b¶n vÏ sè 02

16.6

§Ìn chiÕu s¸ng khoang hµnh kh¸ch:

05 c¸i ë ®Çu xe, gi÷a xe vµ cuèi xe

16.7

Ph­¬ng ph¸p th«ng giã, c¸ch ©m , c¸ch nhiÖt

bè trÝ 01 cöa giã nãc, c¸ch ©m & c¸ch nhiÖt b»ng xèp dÇy 40 (mm)

16.8.

GhÕ hµnh kh¸ch

ChÕ t¹o tõ thÐp 25xd2,f21,4xd2, ®Öm: mót ®óc, bäc v¶i.

17

Trang thiÕt bÞ phßng chèng ch¸y næ

01 b×nh cøu ho¶.

18

HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ:

- Nh·n hiÖu

- C«ng suÊt lµm l¹nh (BTU)

DONGHWAL

DBC956

112.000

19

Cßi xe

 

19.1

Lo¹i sö dông nguån ®iÖn mét chiÒu

02 c¸i

19.2

Lo¹i sö dông khÝ nÐn

-

20

Khoang chøa hµnh lý

 

20.1

KÝch th­¬c h÷u Ých khoang chøa hµnh lý (dµi x réng x cao) mm

- (1600/150115800/730)x 02 khoang

- (108156800/730)x 01 khoang

- (160115800/730)x 02 khoang

20.2

Khèi l­îng hµnh lý mang theo lín nhÊt

-

             

 

 Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ sản phẩm của công ty chúng tôi. Bảng báo giá này tạo điều kiện cho Quý khách hàng tham khảo và lựa chọn cho mình sản phẩm có chất lượng tốt nhất và giá cả phù hợp nhất (Giá có thể thay đổi theo thời điểm nên khi quyết định mua xe Quý khách hãy liên hệ phòng kinh doanh công ty: 0972248815)

     Với kinh nghiệm lâu năm kinh doanh lĩnh vực ô tô, tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách, thủ tục nhanh ...anh gọn, giá cả cạnh tranh nhất. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng kinh doanh

HOTLINE: 0972248815 0902889299

Qúy xe khách – Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

-         Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng dịch vụ như:

-         Thuê mua tài chính.

     -         Hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% giá trị xe.

-              Lưu ý :Giá trên có thể biến động theo thị trường. Để được tư vấn tốt nhất xin quý khách hàng liên hệ với phòng kinh doanh của công ty theo đường dây nóng:

Mr. Quý: 0972.248.815 0902.889.299

Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

Có hoa hồng hậu đãi cho đối tác và người giới thiệu

 

 

Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn trên khắp mọi miền của tổ quốc !

 

http://gianhan...am.html

 

 

 

Bảo hành toàn ...àn quốc

 

 

Hỗ trợ mua trả...ân hàng

 

Biến ước mơ là...ện thực


Thông tin shop bán
otobahai 0972248815
Ô tô 3-2 - Nhà máy ô tô 3-2 hưng Yên
   44c xa lộ Hà nội, phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương    0911543366
   Số 8 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội    Đang cập nhật
   46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội    0947678338
   Yên Nghĩa - Hà Đông -Hà Nội (Cách bến xe Yên Nghĩa 400m)    094.8866.229
Bấm gọi

Thông tin shop bán
otobahai 0972248815
Ô tô 3-2 - Nhà máy ô tô 3-2 hưng Yên
Ảnh số 1: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 2: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 3: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 4: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 5: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 6: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 7: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 8: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 9: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 10: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 11: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay
Ảnh số 12: Xe giường nằm động cơ hino 3 2 lắp ráp, xe giường nằm 3 2 động co hino hót nhất hiện nay