Bán DVD tự học after effects video copilot Total training . kỷ xảo điện ảnh.

15.000
ID tin: 391817Gửi lúc: 17:39, 18/04Hồ Chí Minh
Đã xem: 10085 Bình luận: 8
Lưu tin

Collection After effects Projects – Hơn 1.500 file projects AE

Hơn 1.500 file projects AE cực đẹp với vô số hiệu ứng bắt mắt thích hợp với tất cả mọi chủ đề. Là công cụ hữu hiệu dùng trong quảng cáo TVC, Video clip music, Trailer, Intermission, Logo Cut …

Ảnh số 31

Bạn chỉ việc sửa chữa, thay đổi, mix để có được những tác phẩm of riêng mình…

Trọn bộ 12DVDs/250.000vnd tặng plugins for AE + AE CS5 x64

 

 

DVD tự học after effects of video copilot dễ hiểu, có cả projects cho những ai đam mê kỷ xảo điện ảnh, làm trailer ...

Action Essentials

Film magic Pro

Riot grear

Sound designer

Twicht

Pro score

The bullet

Evolution

Real cloud

Video stream HD

Serious Fx

Action Essentials HD 2

Optical Flares PC & MAC (Plugins + Tuts)

Ảnh số 30

Trọn bộ 15DVDs – 240.000vnd.

 

Tuyeån taäp caùc boä video höôùng daãn daïy After Effects cöïc kyø deã hieåu, deã thöïc haønh :

1. VTA tuts AE 22 baøi höôùng daãn laøm kyû xaûo, ñaàu ñoaïn chöông trình video, Show Tv ca nhaïc, quaûng caùo (keøm projects)… full 1DVD.

2. Total training video : troïn boä höôùng daãn After Effects töø chöa bieát gì ñeán caáp ñoä naâng cao. Vôùi nhieàu baøi taäp haáp daãn ña daïng phoå bieán trong kyû xaûo ñieän aûnh. Khoâng theå thieáu cho nhöõng ai meâ kyû xaûo.

Full 4DVDs

25.000vnd/1DVD

Troïn boä 5DVDs/120.000 vnd

Ảnh số 11Ảnh số 15

Ảnh số 16Ảnh số 17Ảnh số 18Ảnh số 19

Boä phaàn meàm laáy phoâng xanh saân khaáu duøng trong kyû thuaät truyeàn hình, video clip ca nhaïc, quaûng caùo … vaø boä thö vieän caùc saân khaáu 3D ñính keøm.

Serious magic ultra (key phoâng xanh cöïc kyø nhanh vaø hieäu quaû) - 1DVD Magic Set 4/4 (boä thöï vieän saân khaáu 3D ñuû moïi theå loaïi) – 4DVDs

25.000vnd/1DVD

Troïn boä 5DVDs/120.000 vnd

 

Bộ Video Hướng dẫn cách thiết kế lắp đặt phông xanh, camera (green - blue screen) mà các nhà làm phim, hollywood thường dùng :

 

HOLLYWOOD CAMERA WORK - DIRECTOR

 

Với hơn 10hours video hướng dẫn từ vỡ lòng cho đến nâng cao

VFX1 – 3D Primer (100 minutes) VFX2 – Mixing & Matching1 (89 minutes) VFX3 - Mixing & Matching2 (85 minutes) VFX4 - Mixing & Matching3 (89 minutes) VFX5 – Simulations comps (90 minutes) VFX6 - Green Screen Intensive1 (107 minutes) VFX7 - Green Screen Intensive2 (113 minutes)

Ảnh số 20

Ảnh số 21

Trọn bộ full 3DVDs/80.000 vnd

 

 

 

Bộ sưu tập hơn 100 (TVC, Trailer…) các sản phẩm nổi tiếng trên thế giới : xe hơi, giày thể thao, nước ngọt, thực phẩm … được tạo bằng những phần mềm trên. Vô cùng đặc sắc cho những ai cấn ý tưởng quảng cáo, đam mê kỷ xảo.

[COLOR="Blue"][SIZE="5"]Full 1DVD/50.000vnd.

Bộ sưu tập hơn 5000 sound fx, intro … (tiếng bước chân, va đập, động cơ, chim hót, li bể … mọi thứ âm thanh trên cõi đời này

[COLOR="Blue"][SIZE="5"]Full 1DVD/50.000vnd.

Bộ Thư Viện Album Video dành cho wedding

Digital hotcake Essentials v1

Digital hotcake Essentials v2

Ảnh số 28Ảnh số 29

 

 

2DVDs/40.000vnd

Actionbacks wedding motion Full

Ảnh số 22

Ảnh số 23

Ảnh số 24

Ảnh số 25

Ảnh số 26

Ảnh số 27

4DVDs/80.000vnd

 

 

 

 

LH 012.1613.9947

 

3A Trần Trọng Cung,  Phường Tân Thuận Đông Quận 7

 

Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán